Sunday, July 24, 2005

Hora'os of the Rebbe for 17 Tamuz

חדשות חב"ד


Hora'os of the Rebbe for 17 Tamuz

In honor of Yud Zayin Tamuz - may these days be transformed from mourning to rejoicing - we present a number of hora'os of the Rebbe MH"M pertinent to the three weeks:

1) Increase in Torah study, particularly relating to building the Beis Hamikdash.  2) Make an effort to arrange a siyum Mesechta on each of the 9 days before Tisha B'Av.  3) On Erev Rosh Chodesh Menachem Av, make a special addition in Torah, Tefillah and Tzedaka.  (Give the value of 2 meals, and preferably 3 meals.)  This should be decided upon before the 3 weeks.  4) Make an effort to increase in all mivtzayim.  (Ahavas Yisroel, Chinuch, Torah, Tefillin, Mezuzah, Bayis Maleh Sefarim, Kashrus, Neshek, Taharas Hamishpacha, Torah) 


בימי בין המצרים צריך להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה, ובפרט בהלכות התורה, הנקראים "משפט" שבתורה עצמה, כולל ובמיוחד - לימוד ספר הרמב"ם, שכולל ההלכות דכל  התורה כולה (כפי שכותב בהקדמה לספרו).
 
בזה נכלל גם לימוד התורה עם הזולת (הפצת התורה) - "והעמידו תלמידים הרבה", ומתוך אהבת ישראל, וכן צריך להוסיף בהענין ד"ציון במשפט (הלכות התורה) תפדה, ושביה בצדקה".
 
להוסיף בלימוד התורה (גם ובמיוחד) בעניני (גאולה ו)בנין בית המקדש - על יסוד מה שכתוב במדרש "גדול קרייתה בתורה כבנינה . . ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה  עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית".
 
לכל לראש - לימוד הלכות בית הבחירה, בספרו של הרמב"ם, הלכות פסוקות, ולפני זה - במשנה ובגמרא, מסכת מידות ותמיד, ולפני זה - בתורה שבכתב (דברי קבלה), הפרקים ביחזקאל  המדברים אודות "בנין העתיד להבנות" (וכדי להקל על הלומדים - נדפסו בחוברת אחת).
 
יש להוסיף וללמוד גם הביאורים בעניני בית המקדש בתורת החסידות, ובפרט בתורתו של האדמ! ו"ר ה"צמח-צדק" (הנשיא השלישי של חסידות חב"ד) שזכה דורנו ונתגלו בו כמה דרושים על הפסוק ביחזקאל, ומעט גם על המשניות  דמסכת מדות וכיוצא בזה.
 
ללמוד באופן המביא לידי מעשה: לכל ראש - בהענין ד"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", לעשות מכל בית יהודי מקדש להקדוש ברוך הוא, שזהו ענין של בנין, שנעשה שינוי בכמה חלקים בהבית,  שרואים בגילוי שנעשה מקדש להשם.
 
יש לערוך "סיומים" על מסכתות הגמרא (מנהג לעשות מעין חגיגה כאשר מסיימים מסכת מתוך התלמוד). במשך תשעת הימים מראש חודש אב עד תשעה באב, ועד בכלל,  ומה טוב גם לפני זה.
 
מובן, שההוספה בתורה בענין שהזמן גרמא - הלכות בית הבחירה - צריכה להיות גם אצל  הילדים הנמצאים במחנות-קיץ (קייטנות).
 
ללמוד הנ"ל לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן בית המקדש, אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דביהמ"ק  השלישי, גדלות שלא היתה מעולם.
 
ללמוד מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא", כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחרי זה, כיון ש"מ! קדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה  למעלה, ותיכף)! יגלה וי בוא מן משמים" ברגע כמימרא!
 
הלימוד בענינים שהזמן גרמן הוא לכל ראש ובעיקר בהלכות דבין המצרים, יותר מאשר  בהלכות בית הבחירה, ולפלא שכשעושים "שטורעם" אודות ההוספה בלימוד התורה לא  מזכירים אודות לימוד ההלכות דבין המצרים.
 
(מלוקט מתוך שיחות קודש של הרבי מלך המשיח שליט"א לימים אלו, החל משנת ה’תשמ"ח ואילך)No comments:

Related Posts with Thumbnails