Sunday, July 24, 2005

Hora'os of the Rebbe for 17 Tamuz

חדשות חב"ד


Hora'os of the Rebbe for 17 Tamuz

In honor of Yud Zayin Tamuz - may these days be transformed from mourning to rejoicing - we present a number of hora'os of the Rebbe MH"M pertinent to the three weeks:

1) Increase in Torah study, particularly relating to building the Beis Hamikdash.  2) Make an effort to arrange a siyum Mesechta on each of the 9 days before Tisha B'Av.  3) On Erev Rosh Chodesh Menachem Av, make a special addition in Torah, Tefillah and Tzedaka.  (Give the value of 2 meals, and preferably 3 meals.)  This should be decided upon before the 3 weeks.  4) Make an effort to increase in all mivtzayim.  (Ahavas Yisroel, Chinuch, Torah, Tefillin, Mezuzah, Bayis Maleh Sefarim, Kashrus, Neshek, Taharas Hamishpacha, Torah) 


בימי בין המצרים צריך להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה, ובפרט בהלכות התורה, הנקראים "משפט" שבתורה עצמה, כולל ובמיוחד - לימוד ספר הרמב"ם, שכולל ההלכות דכל  התורה כולה (כפי שכותב בהקדמה לספרו).
 
בזה נכלל גם לימוד התורה עם הזולת (הפצת התורה) - "והעמידו תלמידים הרבה", ומתוך אהבת ישראל, וכן צריך להוסיף בהענין ד"ציון במשפט (הלכות התורה) תפדה, ושביה בצדקה".
 
להוסיף בלימוד התורה (גם ובמיוחד) בעניני (גאולה ו)בנין בית המקדש - על יסוד מה שכתוב במדרש "גדול קרייתה בתורה כבנינה . . ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה  עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית".
 
לכל לראש - לימוד הלכות בית הבחירה, בספרו של הרמב"ם, הלכות פסוקות, ולפני זה - במשנה ובגמרא, מסכת מידות ותמיד, ולפני זה - בתורה שבכתב (דברי קבלה), הפרקים ביחזקאל  המדברים אודות "בנין העתיד להבנות" (וכדי להקל על הלומדים - נדפסו בחוברת אחת).
 
יש להוסיף וללמוד גם הביאורים בעניני בית המקדש בתורת החסידות, ובפרט בתורתו של האדמ! ו"ר ה"צמח-צדק" (הנשיא השלישי של חסידות חב"ד) שזכה דורנו ונתגלו בו כמה דרושים על הפסוק ביחזקאל, ומעט גם על המשניות  דמסכת מדות וכיוצא בזה.
 
ללמוד באופן המביא לידי מעשה: לכל ראש - בהענין ד"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", לעשות מכל בית יהודי מקדש להקדוש ברוך הוא, שזהו ענין של בנין, שנעשה שינוי בכמה חלקים בהבית,  שרואים בגילוי שנעשה מקדש להשם.
 
יש לערוך "סיומים" על מסכתות הגמרא (מנהג לעשות מעין חגיגה כאשר מסיימים מסכת מתוך התלמוד). במשך תשעת הימים מראש חודש אב עד תשעה באב, ועד בכלל,  ומה טוב גם לפני זה.
 
מובן, שההוספה בתורה בענין שהזמן גרמא - הלכות בית הבחירה - צריכה להיות גם אצל  הילדים הנמצאים במחנות-קיץ (קייטנות).
 
ללמוד הנ"ל לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן בית המקדש, אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דביהמ"ק  השלישי, גדלות שלא היתה מעולם.
 
ללמוד מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא", כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחרי זה, כיון ש"מ! קדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה  למעלה, ותיכף)! יגלה וי בוא מן משמים" ברגע כמימרא!
 
הלימוד בענינים שהזמן גרמן הוא לכל ראש ובעיקר בהלכות דבין המצרים, יותר מאשר  בהלכות בית הבחירה, ולפלא שכשעושים "שטורעם" אודות ההוספה בלימוד התורה לא  מזכירים אודות לימוד ההלכות דבין המצרים.
 
(מלוקט מתוך שיחות קודש של הרבי מלך המשיח שליט"א לימים אלו, החל משנת ה’תשמ"ח ואילך)Urgent request from Chassidei Chabad

 

 

י"ב תמוז חג הגאולה ה'תשס"ה

ב"ה

לכבוד:

אנ"ש שיחיו חסידי חב"ד

ואוהדי בית חב"ד

ה' עליהם יחיו

 שלום וברכה!

 היות שרבים מכל רחבי תבל פונים אלינו, מה עושים (ומה לא עושים...) בקשר למצב בארץ הקודש, החלטנו להעביר בזה אל כב' את פסק הדין מיוסד על שו"ע או"ח שכ"ט (בתוספת תמצית של פסה"ד) בלה"ק ובאנגלית בצירוף החתימות של רוב גדולי רבני ארה"ק. וכן קול קורא שיצא לאחרונה מגדולי האדמו"רים ברוח של ההלכה בשכ"ט. שים לב: כל ההלכה בנויה על יסוד 'קדושת החיים' שהיא מעל לכל.

 

            כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו קבע באופן ברור שצריכים "להרעיש את העולם עם פס"ד הרבנים ע"פ סימן שכ"ט"! ובשיחות קודש נאמר מאות פעמים, כאשר ירעישו עם הפסק הלכה שאסור למסור שום שטח מארץ ישראל הרי"ז פועל במציאות העולם שכן יקום, ויפה שעה אחת קודם. כעת הננו מפרסמים את דבר ה' – זו הלכה בכל העיתונים כאן בארה"ק ובעיתונים ברחבי העולם, וכן הננו מוציאים לאור חומר מבוסס על ההלכה בשו"ע ב-2 מיליון עותקים.

  

בשעה קשה זו – אסור לנו לעמוד בצד ולשתוק

            כמי שרצונו הק' של הרבי קרוב לליבנו, תפקידנו, לעזור ולסייע כדי שקולו של הרבי ישמע בקול רעש גדול לכל יהודי בעולם, במיוחד ששתיקה וחוסר מעשים בימי "הרת עולם" אלה, הם בבחינת "לא תעמוד על דם רעך"!!!

 

הננו קוראים ופונים אליכם ידידנו היקרים, בהצעה ובקשה, שכל אחד ייקח על עצמו להשתתף בסך השווה ל- 770$ עד ר"ח מנחם אב הבעל"ט, וכל המקדים הרי זה משובח ובזה נהיה שותפים אמיתיים לפרסום דברי הרבי, דבר שיש לו השפעה, גם עלינו היושבים ברחבי תבל.   

 

תפילתנו להשי"ת שאל יעזבנו ואל יטשנו ויקוים היעוד "ונתתי שלום בארץ" מיד בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בכבוד רב

הרב יוסף גערליצקי
יו"ר

 

 

 

ניתן להעביר את תרומתכם בדרכים הבאות:

 

מס' חשבון הבנק של "פיקוח נפש":

בנק לאומי, סניף ביאליק תל אביב 803, מס' חשבון –  701199/63

   BANK LEUMI BRANCH BIALIK 803 ACC.  #701199/63 Swift Code: lumiilixxx

  

או לשלוח בדואר ל-:

פיקוח נפש, ת.ד. 56131 תל אביב 64337 ישראל

PIKUACH NEFESH P.O.B 56131 TEL AVIV 64337  ISRAEL       

 

או בכרטיס אשראי:

להעביר בטלפון 972-3-5250202 או באימייל של מרכז חב"ד תל אביב chabad@012.net.il

את הפרטים של התורם, כרטיס האשראי, התוקף שלו והסכום לתרומה. 

לציין שהתרומה מיועדת עבור "פיקוח נפש".

 

                                                             Every Shaliach is a Partner

 Pursuant to the letter you all received from the veteran shluchim Rabbi Moshe Feller and Rabbi Tzvi Grunblatt with regard to amplify the Rebbe’s message to the masses and to make known to every Jew wherever he may be the Psak Din in Shulchan Oruch Orach Chaim 329, we are continuing to publicize the Rebbe’s opinion in newspapers and in every other public outlet.

 

Thank G-d many shluchim have already made their donations but we are still in need of more partners to enable us to continue in our endeavor. Please send in your contribution until Rosh Chodesh Av “V’chol Hamakdim Harei Zeh Meshubach.”

 

Contributions can be made in the following ways:

 

1.      Deposit it in Bank Leumi to the account of “Pikuach Nefesh: Bank Leumi Branch Bialik 803 ACC. # 701199/63 Swift Code:lumiilixxx

2.      Or send your check to: Pikuach Nefesh P.O.B. 56131, Tel Aviv, 64337 ISRAEL

3.      Or via credit card: Either call our office in Israel, Tel: 972-3-5250202 or email us at chabad@012.net.il with the details of the donor, his credit card number, when it expires and the amount of the donation. Be sure to make note that the contribution is precisely for “Pikuach Nefesh.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Related Posts with Thumbnails